İç Yönetmelikler

GALATASARAY TOPLULUĞU İŞBİRLİĞİ
İÇ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ VE KAPSAM :

Madde        1-

11 Ekim 1988 tarihli Galatasaray Topluluğu İşbirliği Protokolü’nün 10.maddesi hükmü uyarınca, Galatasaray İşbirliği Kurulu, Galatasaray Danışma Forumu ve Kurul Sekretaryası’nın çalışmalarını düzenlemek üzere işbu Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu İç Yönetmeliği hazırlanmıştır.

TANIMLAR :

Madde        2-

  •  Protokol; Galatasaray Topluluğu İşbirliği Protokolü’nü,
  •  Kurul; Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nu,
  •  Sekretarya; Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu Sekretaryası’nı,
  •  Yönetmelik; İşbu Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu İç Yönetmeliği’ni,
  •  Forum; Galatasaray Danışma Forumu’nu,
  •  Üye Kuruluş; Galatasaray İşbirliği Protokolü’ne katılan kuruşları,

ifade eder.             

GENEL ESASLAR       :

KURULUN OLUŞUMU :

Madde        3 –

Kurul, Protokol gereği İşbirliğine katılan Üye Kuruluş’lar ile bu Protokol’ün yürürlüğe girmesinden sonra Protokol’e dahil olan Galatasaray Kuruluşlarından oluşur.

Her Üye Kuruluş, kendi başkan ve/veya yönetim kurulu üyelerinin seçim tarihlerini izleyen bir ay içerisinde faaliyet dönemleri süresince kuruluşlarını Kurul’da temsil edecek kişi isimlerini 5 kişiyi aşmamak kaydıyla yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirirler.

Temsilciler ilgili Kuruluş’un üyesi veya Yönetim Kurulu kararı ile tayin olunmuş herhangi bir Galatasaray Lisesi eski öğencisi de olabilirler.

Üye Kuruluş’lar yetkili organlarının kararı ile temsilcilerini her zaman değiştirebilirler. Bu değişiklik, Kurul toplantı tarihinden önce Sekretarya’ya yazılı olarak bildirilir.

Kurul toplantılarına, bildirilen 5 temsilciden, her toplantıya ancak ikisi katılabilir.

Bir temsilci birden fazla Kuruluşu temsil edemez.

Galatasaray Lisesi Müdürü ile GEÖK Başkanı Kuruluşlarını kendileri temsil ederler. Gerektiğinde Galatasaray Lisesi Müdürü 3.fıkra hükmü kalmak kaydıyla, Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden birini kendine vekil edebileceği gibi, GEÖK Başkanı da GEÖK Yönetim Kurulu Üyeleri’nden herhangi birini vekil tayin etmeye mezundur.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, hiçbir üye Kuruluş’u temsil edemez.

Kurul, çalışmalarını, Genel Sekreter ve Üyelerine vereceği görevlerle gerektiğinde komisyonlar halinde çalışarak yürütür. Kurul ayrıca çalışmalarda yararlı olacağına karar verdiği diğer kişilerle de işbirliği yapabilir. Bu sebeple toplantılara belli bir konuda yararlı olacağı düşünülen kimse veya kimseler Genel Sekreter tarafından davet edilebilir.

TOPLANTI – ÇAĞRI USÜLÜ – YERİ – GÜNDEM  :

TOPLANTILAR  :

Madde        4 –

Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

OLAĞAN TOPLANTI  :

Madde        5 –

Kurul her yıl 6 defa, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının ilk Cumartesi günü saat 10.00’da olağan olarak toplanır.

Nisan ve Ekim aylarında yapılacak toplantılar, üye Kuruluş’ların Başkanlarından oluşur.

Başkanlar düzeyindeki toplantılara temsilciler de katılabilir.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI  :

Madde        6 –

Kurul, ayrıca, gerekli hallerde Genel Sekreter tarafından ve/veya Üye Kuruluşların 1/3’nün yazılı istemine bağlı olarak olağanüstü toplanır.

Olağanüstü toplantı isteminde bulunan Genel Sekreter, Üye Kuruluş’lar, istemin nedenini, gerekçesini ve toplantı gündemini, taleplerine eklemeleri şarttır.

TOPLANTI YERİ  :

Madde        7 –

Olağan ve olağanüstü toplantılar ilke olarak Kurul’un Galatasaray Lisesi’ndeki mahsus yerinde yapılır.

Zorunlu hallerde toplantı gün, saat ve yerini Kurul değiştirebilir.

Zorunlu nedenlerle, Genel Sekreter doğrudan toplantı yer, gün ve saatini değiştirebilir.

Bu değişikliğin toplantı tarihinden önce Genel Sekreterlikçe Üye Kuruluş’lara ve temsilcilerine yazıyla bildirilmesi şarttır.

GÜNDEMİN SAPTANMASI  :

Madde        8 –

Kurul’un olağan toplantı gündemi, Üye Kuruluş’ların istemleri de dikkate alınarak Genel Sekreter tarafından belirlenir.

Kurulu olağan toplantısında, toplantı gündemi oylamaya sunulur; Kurul, gündem maddesinde değişiklik yapabileceği gibi yeni maddeleri de görüşme kapsamına alabilir.

Yeni eklenmiş maddenin müzakeresi o toplantıda yapılabilir, ancak oylanarak karara bağlanamaz. Meğer ki, bütün Üye Kuruluş’lar o toplantıda temsil edilmiş olsun.

Yeni maddenin müteakip toplantıda oylanabilmesi, toplantı gündemine eklendiğinin Üye Kuruluşların tamamına ve temsilcilerine bildirilmesiyle mümkündür.

Olağanüstü toplantı gündemleri toplantıyı isteyenler tarafından tanzim edilir ve Genel Sekreter’e sunulur.

Olağanüstü toplantı gündemi toplantı esnasında değiştirilemez.

Genel Sekreter olağan ve olağanüstü toplantı gündemini, açıklayıcı bilgilerle toplantı gününden en az 15 gün önce ele geçecek surette Üye Kuruluşların başkan ve temsilcilerine gönderir.

GÜNMEDE BAĞLILIK İLKESİ  :

Madde        9 –

Olağan toplantı gündeminde yer alan bir madde hakkında bilgi verildiği takdirde bu madde gündemden düşer. Eğer karar gerektiren bir konu ise müzakere edilip oylanmadıkça gündemden çıkarılamaz.

TOPLANTI USULÜ  :

Madde        10 –

Kurul Toplantı Başkanlık Divanı, Başkan, Başkan Vekili bir Oy Toplama Memuru ve bir Sekreter’den oluşur.

Kurul toplantısında hazır bulunanlar arasındaki en kıdemli temsilci Kurul Başkanı sıfatı toplantıyı açar.

Kurul Başkanı tarafından, kuruluş tarihleri gözönüne alınarak, toplantıyı yönetecek Üye Kuruluş temsilcisi Başkan Vekili olarak tesbit edilir.

Sırası gelen Üye Kuruluş’un temsilcisi toplantıda mevcut değil ise, ondan sonraki Üye Kuruluş’un temsilcisi Başkan Vekili olarak toplantıyı yönetir. Toplantı Başkanı bir oy toplama memuru ve bir sekreteri tayin eder.

Daha önce Üye Kuruluş Başkanlarına ve temsilcilerine gönderilen gündeme ilave istemi varsa, bu nokta müzakere edilir. Bir önceki toplantı tutanağı okunur. Bir önceki toplantıda alınan kararlar okunur ve imzaya sunulur. Bu merasim bittikten sonra Başkan gündem maddelerinin müzakeresine başlar.

Temsil edilen Üye Kuruluş sayısı kaç olursa olsun müzakere açılır, 16.madde hükmü saklıdır.

KARARLARIN OLUŞMASI  :

Madde        11 –

Kurulun kararları oybirliği ile alınır.

Kurul’un iç işleyişi ve çalışma usulüne ilişkin kararların oy çokluğuna dayalı olarak alınabilmesi için bu hususun oylamadan önce 3 / 4 oy çokluğu ile kabul edilmiş bulunması şartıyla mümkündür.

( Kurulun 02/10/1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edildi.)

( 04/12/1999 tarihli toplantıda kesinleşti. )

Madde        12 –

Her Üye Kuruluşun bir oy hakkı vardır.

Bu oy, Üye Kuruluş’un birden fazla temsilcisi toplantıya katılıyorsa Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından, bu kişiler toplantıda bulunmuyor ise Üye Kuruluş’un daha önce bildirdiği temsilcileri tarafından listedeki yazılım sırasına göre kullanılır.

Toplantıya iştirak eden bütün temsilciler, görüşmelere katılarak kanaatlerini belirtmek hakkına sahiptirler.

Üye Kuruluş temsilcilerinden başka toplantıya katılan diğer kimselerin, kararların oluşumunda oy hakkı bulunmadığı gibi, Genel Sekreterle, Genel Sekreter

Yardımcısı’nın da kararların oluşumunda oy hakları yoktur. Ancak oy hakkı olmayanlar da müzakerelere oy hakkı olanlar düzeyinde katılır, müzakere haklarının tamamından, oy hakkı olanlar düzeyinde yararlanırlar; Genel Sekreter ve yardımcısı müzakerelerdeki usul meseleleriyle, çalışmalara ilişkin hususlarda oy hakkına sahiptirler.

OYLAMADA USUL  :

Madde        13 –

Oylamalar açık olarak  ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Başkanlık Divanı gerek gördüğü takdirde Oy Toplama Memuru’na yüksek sesle yoklama yaptırmak suretiyle oyları saydırtabilir. Oylama gizli de yapılabilir. Kuruluş Temsilcilerinden birinin gizli oy istemi, oylamanın gizli yapılması için yeterlidir.

Gizli oylamada usul ve yöntemi Başkanlık Divanı saptar.

Gizli oylamada sayım açık yapılır.

TOPLANTI TUTANAKLARI  :

Madde        14 –

Kurul tutanakları, olağan yada olağanüstü toplantı görüşmelerinin tamamını içerir. Toplantılarda kayda alınan görüşmeler Genel Sekreterlikçe, ses bandlarına sadık kalmak koşuluyla çözülür. Ayrıca, tutanakların, alınan kararları da içeren bir özeti çıkarılır ve bütün Üye Kuruluşlara, toplantıları izleyen 1 ay içinde gönderilir.

Tutanaklar asılları her dönem sonunda ciltlenerek muhafaza edilir. Üye Kuruluşlar masrafını ödemek koşuluyla ve her zaman tutanakların bir suretini isteyebilirler.

KARARLAR  :

Madde        15 –

Gündemde mevcut maddelerden herhangi birine ilişkin ve Galatasaray Topluluğu’nun ortak konularına giren her hususta, Üye Kuruluş temsilcilerinin mutabakata vardıkları konular Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu kararı niteliğini taşır.

NİSAP   :

Madde        16 –

Karar niteliğindeki hususların oylanabilmesi için, Üye Kuruluş sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda temsil edilmesi şarttır.

Karar niteliğindeki hususların kabulü için, toplantıda hazır bulunanların oybirliği esastır.

Bu şekilde alınan kararlar, Protokolü’nün 4.madde hükmü çerçevesinde Üye Kuruluş’ları bağlar.

Kararlar, kısa bir tutanakta saptanır, bu tutanağı toplantıda oy birliği ile karara varmış bulunan Üye Kuruluş temsilcilerinin imzası alınır.

Genel Sekreter, Kurul kararlarının yerine getirilmesi ile yükümlüdür.

Toplantıda temsilcisi olsun olmasın, tutanakta yer alan kararlar hakkına engeç bir sonraki toplantıda, bir önceki toplantı tutanağının okunup onaylanmasına kadar görüş bildirilmemesi halinde bu kararlar ilgili Üye Kuruluş tarafından zımnen benimsenmiş sayılır.

KARARLARIN İMZASI VE İLETİLMESİ  :

Madde        17 –

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kararları, Genel Sekreterlikçe kaleme alınır. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Karar Defterine yapıştırılır. İzleyen toplantıda okunduktan sonra imzaya açılır.

Bu suretle imzalanmış kararlardan birer nüsha bütün üye Kuruluş’lara ve temsilcilerine derhal gönderilir. Masrafını ödemek koşuluyla, Üye Kuruluş’lar ayrıca karar suretleri alabilirler.

KURUL SEKRETARYASI  :

Madde        18 –

Kurul’un İstanbul’da  bir Sekretaryası vardı. Sekretarya, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı’ndan oluşur. Yeteri kadar personeli Genel Sekreter saptar ve atar. Bunların ücretlerinin saptanmasında Genel Sekreter yetkilidir.

GENEL SEKRETER SEÇİMİ  :

Madde        19 –

Genel Sekreter, temsil edilen Üye Kuruluş’ların önerdiği adaylar arasından ¾ oy çokluğu ile seçilir.

Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter’in önereceği aday veya adaylar arasından ¾ oy çokluğu ile seçilir.

Genel Sekreter ve Yardımcısı Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinden Kurul’a karşı birlikte sorumludurlar.

( Kurulun 02/10/1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edildi.)

( 04.12.1999 tarihli toplantıda kesinleşti. )

GENEL SEKRETERDE ARANAN NİTELİKLER  :

Madde        20 –

Genel Sekreterin Galatasaray Topluluğu’na mensup, yüksek öğrenim görmüş bir Türk vatandaşı olması şarttır.

Genel Sekreter Yardımcısı’nın da, Genel Sekreter’de aranan koşulları taşıması şarttır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ  :

Madde        21 –

Genel Sekreter, Protokol ve işbu iç yönetmelikte belirtilen ve ayrıca kurul kararları ile kendisine verilen görevleri yapar, yıllık faaliyet programını ve bütçe taslağını hazırlar.

Genel Sekreter ayrıca Forum’un da sekreterlik işlerini yerine getirir.

Genel Sekreter Kurul ile Forum toplantılarında hazır bulunur. Kurul’a ve Forum’a tavsiyelerde bulunabilir.

Sekretarya Galatasaray Topluluğunun birinci derecede bir iletişim merkezi olması itibariyle Topluluğun ortak konularının, Kuruluşlara iletilmesinde Genel Sekreter birinci derecede yetkili ve görevlidir.

Bu iletişimi sağlamak için, teknik bütün imkanlardan yararlanabilir. Kurul, bünyesinde basın, yayın organlarının ihdasına karar vermesi halinde, Sekretarya bu yayının Genel Yayın Müdürlüğü görevini yüklenir.

Genel Sekreter, Kurul’da görüşülmesini istediği bir hususu Kurul’un toplantı gündemine koyabilir.

Kurul, ihtiyaca göre Sekretaryanın çalışmalarına yön verecek bir yönerge yapar.

Genel Sekreter seçildiği tarihten itibaren 24 ay süreyle görevde kalır. Galatasaray İşbirliği Kurulu yeni Genel Sekreteri seçilinceye kadar görevine devam eder. Genel Sekreter Yardımcısı’nın görev süresi Genel Sekreterin görev süresi kadardır.

( Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları bir defaya mahsus tekrar seçilmeleri mümkündür” ibaresinin, Kurul’un 08.12.2001 tarihli toplantısında metinden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 02.02.2002 tarihli toplantıda kesinleşti.)

FAALİYET PROGRAMI  :

Madde 22 –

Üye Kuruluşlar en geç 1 Eylül’e kadar Kurul’un bir sonraki yıl faaliyetleriyle ilgili önerilerini yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirirler. Genel Sekreterlik bu önerileri Ekim Olağan Kurul Toplantısı gündeme dahil eder.

Genel Sekreterlik Ekim Olağan Genel Kurulundaki görüşme ve önerileri de dikkate alarak düzenleyeceği Kurul’un bir sonraki yıl faaliyet programını en geç 15 Kasım’a kadar ellerine geçecek şekilde Üye Kuruluşların Başkan ve temsilcilerine gönderir. Bu şekilde Üye Kuruluşların taslakları değerlendirip görüş oluşturmaları sağlanır.

Aralık ayında yapılacak Kurul toplantısında bir sonraki yıl faaliyet programı aynen veya değiştirilerek kabul edilir ve yürürlüğe girer.

BÜTÇE  :

Madde        23 –

Kurul’un gelirleri özellikle Üye Kuruluş kendi olanaklarını dikkate alarak yapacakları katkılarla oluşur.

Bu katkı miktarı her yıl faaliyet programı ve bütçe taslağı göz önüne alınarak Aralık ayı toplantısında tespit edilir.

Genel Sekreterlik faaliyet programı tekliflerini ve Üye Kuruluş’ların katkı miktarını da dikkate alarak hazırlayacağı bütçe taslağını faaliyet raporu ile birlikte en            geç 15 Kasım tarihine kadar Üye Kuruluş’ların Başkan veya temsilcilerine gönderir.

Bütçe tasarısı yine Aralık ayında yapılacak Kurul toplantısında aynen veya değiştirilerek kabul edilir ve yürürlüğe girer.

DENETÇİLER  :

Madde        24 –

Kurul’un Aralık ayı toplantısında, ayrıca Üye Kuruluş’ların temsilcileri arasından iki kişi, bir sonraki yıl bütçe uygulamalarını denetlemek üzere seçilir.

Denetçiler, bütçe uygulamalarıyla ilgili olarak hazırlayacakları raporlarını her yıl Aralık ayında yapılacak Kurul toplantısına sunarlar.  Bu raporlar Kurul’un bir sonraki yıl faaliyet programı ve bütçesinin karara bağlanmasından önce görüşülerek değerlendirilir.

Denetçilerin bir önceki bütçenin tetkikine ilişkin ibrayı talep eden raporlarını Kurul’a sunmadıkça yeni dönem bütçesi oylanamaz.

GALATASARAY DANIŞMA FORUMU  :

Madde        25 –

Galatasaray Danışma Forumu Galatasaray Topluluğunun ortak konularını daha geniş bir tabanda tartışmak ve ortak çözümlere ulaştırmak ve veya Kamuoyuna Galatasaray Topluluğu’nun bir önerisi veya uyarısı olarak yansıtılması istenen hususları tartışıp oluşturmak için toplanır.

Forum her yıl Ekim ayının ilk Cumartesi günü saat 14.00’de Galatasaray Lisesi’nde yapılır.

Kurul, gerektiğinde Forum’un gün, saat ve yerini değiştirebilir.

Madde        26 –

Forum’a, İşbirliği Kurulu, Galatasaray Lisesi Müdürü, GEÖK Başkanı, Galatasaray Lisesi mezunları, eski öğrencileri, Galatasaray Spor Kulübünün kanun ve tüzük gereğince seçilmiş organları ve Divanının halihazır ve eski başkan ve üyeleri katılır.

Kurul, Galatasaray Topluluğu’na önemli hizmetlerde bulunmuş kişileri, Forum’a çağırabilir.

Madde        27 –

Kurul’un Şubat ayı toplantısında, o yılki Forum’un konusu belirlenir ve Genel Sekreter tarafından en geç Şubat ayı sonuna kadar ellerine geçecek şekilde Üye Kuruluşların başkan ve temsilcilerine bildirilir.

Üye Kuruluşlar en geç Mart ayı sonuna kadar belirlenen konu başlığı altında ele alınmasını istedikleri hususları, cevaplandırılmasını istedikleri soruları ve bunlarla ilgili olarak Forum’a katılmasını istedikleri kişileri Genel Sekreterliğe bildirirler.

Genel Sekreterlik tarafından, Üye Kuruluş’ların önerileri de dikkate alınarak hazırlanacak Forum konusuyla ilgili “Tartışma Belgesi” ve Forum’a konuşmacı olarak davet edileceklerin listesi, en geç Nisan ayı sonuna kadar Üye Kuruluş’lar ve konuşmacı olarak davet edilen kişilere gönderilir. Forum’a katılamayacaklarını bildiren konuşmacılardan yazılı görüşleri istenebilir.

TOPLANTI USULÜ  :

Madde 28 –

Forum, Genel Sekreter’in açılış konuşmasıyla başlar.

Forum Başkanlığını, en yaşlı üye veya onun göstereceği bir üye Başkan Vekili olarak yürütür.

Toplantıya katılan konuşmacılar görüşlerini bildirirler. Konuşmalar tamamlandıktan sonra Forum’a katılanlar konuya ilişkin kendi görüşlerini bildirebilecekleri gibi diledikleri konuşmacıya sorular da sorabilirler. Konuşmalar belli bir süreyle kısıtlanabilir.

Forum, İşbirliği Kuruluna Kurul’un çalışma alanına giren tavsiyelerde bulunabilir.

TOPLANTI ŞEKLİ  :

Madde        29 –

Her yıl Forum’un ne şekilde düzenleneceği, küçük gruplar, genel kurul veya panel şeklinde olup olamayacağını Genel Sekreter Kurul’un önerilerini de göz önüne alarak tespit eder.

FORUM TUTANAKLARI  :

Madde        30 –

Forum’da yapılan konuşmalar banda alınır ve daha sonra Genel Sekreterlik tarafından ses bandlarına sadık kalınarak çözülür. Ayrıca tutanakların bir özeti çıkarılır ve bütün üye Kuruluşlara gönderilir.

Forum tutanaklarının asılları, her dönem sonunda Kurul tutanakları ile birlikte ciltlenerek muhafaza edilir. Üye Kuruluşlar  masrafını ödemek koşuluyla ve her zaman Forum tutanaklarının bir suretini isteyebilirler.

SON HÜKÜMLER  :

YÜRÜRLÜK  :

Madde        31 –

İşbu Yönetmelik Galatasaray İşbirliği Protokolü’ne dahil tüm Kuruluşlar tarafından kabul edildiğinin açıkca Sekretarya’ya bildirilmesi veya yönetmeliğin 16/son maddesi hükmü uyarınca zımnen benimsenmesinin anlaşılmasıyla 3.04.1993 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

DEĞİŞTİRME    :

Madde        32 –

İşbu Yönetmelik oybirliği ve bu yönetmelik içinde yer alan usul ve kurallara bağlı kalmak şartıyla değiştirilebilir.

Madde        33 –

İşbu Yönetmelik Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu tarafından yürütülür.

Ek Madde   –

Görevlerini yaparken elde ettikleri değerli tecrübeler dikkate alınarak, bugüne kadar G.S Lisesi Müdürü, G.S Üniversitesi Rektörü ve İşbirliği Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve ileride de bu görevleri yapacak olan kişilerin, görevleri sona erdikten sonra, oy hakkı olmaksızın İşbirliği Kurulu doğal üyesi olarak kurul toplantılarına katılmalarına karar verilmiştir.

( Kurulun 02.06.2001 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edildi.)

( 04.08.2001 tarihli toplantıda kesinleşti. )