Protokol

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Protokolü

İstanbul, 11 Ekim 1988

Türk Milleti’nin çağdaş, medeni alemle eşit ve iyi ilişkiler içinde yaşayabilmesine ve milli özellik ve niteliklerini muhafaza ederek bunların evrensel düşünce ve değerlerle uyumlu sentezlere ulaşabilmesine katkıda bulunmak için kurulmuş ve Atatürk ilkelerinin daima yılmaz savunuculuğunu yapmış bir eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor ocağı olan tarihi “ Galatasaray Lisesi’nden kaynaklanmış Kuruluşlar, Sevgili Ocaklarına en üst düzeyde dayanışma ve vefa duygularıyla bağlı mezunları, eski ve yeni öğrenci, öğretmen ve yöneticileri, üye ve sporcularından oluşan binlerce mensubu ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş milyonlarca taraftarıyla büyük ve güçlü “Galatasaray”ı daha da zenginleştirme ve “Fikri, irfanı ve vicdanı hür”, akılcı ve başarı iradesiyle dolu insanlardan ve onların, bu varoluş sebepleri doğrultusunda kurdukları dernek, vakıf ve spor kulübü şeklindeki örgütlerden oluşan “Galatasaray Topluluğu”nda ortak sorunlara çözüm bulunmasına yardımcı olmak için, mümkün olan en geniş tabana ve mutabakata dayalı iletişim ve işbirliği ağını kurabilmek amacıyla, Türk Milleti’nin kendilerine verdiği tarihi ve kutsal görevin sorumluluğunun bilinci içerisinde ve her biri eşit ve bağımsız tüzel kişilikler olarak, işbu  “Galatasaray İşbirliği Protokolü”nde yazılı esaslar üzerinde anlaşmışlardır.

Madde 1

Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylılar Derneği, Ankara Galatasaraylılar Birliği, Galatasaray Lisesi Geliştirme Vakfı, İzmir Galatasaraylılar Derneği, Bursa Galatasaraylılar Derneği, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Topluluğu’nun ortak konularını görüşmek, bu konularda fikir alışverişinde bulunmak, bunlara çözüm getirebilmek için uygun tedbirleri incelemek ve bu tedbirler üzerinde mümkün olan en geniş mutabakatı sağlayabilmek amacıyla, Galatasaray İşbirliği Kurulu’nu kurmayı kararlaştırmışlardır.
Yukarıdaki fıkrada adları yazılı Kuruluşlar ile geçici madde sözkonusu Kuruluşlar dışında kalan Kuruluşların Galatasaray Topluluğu İşbirliği’ne katılmaları, Kurul’un oybirliği ile alacağı karara bağlıdır.

Madde 2

Galatasaray İşbirliği Kurulu, İşbirliği’ne katılan Kuruluşların temsilcileri ile Galatasaray Lisesi Müdürü’nden oluşur. Kurul’a dahil dernekler, spor kulübü ve vakıflar, Kurul’da her kuruluşun kendi usulüne göre görevlendireceği bir veya iki temsilci tarafından temsil edilir. Galatasaray Lisesi Müdürü, Lise yöneticisi veya öğretmeni Türk vatandaşlarından birini kendisine vekil tayin edebilir.
Aynı temsilci, birden fazla kuruluşu temsil edemez.
Kurul’daki en yaşlı temsilci, Kurul Başkanı’dır. Kurul’da yaş sırasında ondan sonra gelen temsilci, Başkan vekilliği görevini yerine getirir.

Madde 3

Kurul, iki ayda bir toplanır. Kurul Başkanı, gerekli görürse veya İşbirliği’ne dahi Kuruluşların üçte birinin istemi üzerine, Kurul’u toplantıya çağırabilir.

Madde 4

İşbirliği Kurulu, bir danışma heyetidir. Kurul’da temsil edilen Kuruluşlar, aralarında vardıkları mutabakat uyarınca hareket ederler.
İşbirliği’ne katılan her kuruluşun Kurul’da bir oy hakkı vardır.

Madde 5

İşbirliği Kurulu, Galatasaray Lisesi Müdürü’nün mezunlarını, eski öğrencilerini, Galatasaray Spor Kulübü’nün kanun ve tüzük gereğince seçilmiş organlarının ve Divanı’nın hâlihazır ve eski başkan ve üyelerini, Galatasaray Danışma Forum’u olarak yılda bir defa toplar
Kurul, Galatasaray Topluluğu’na önemli hizmetlerde bulunmuş kişileri, Forum’a çağırabilir.
Forum Başkanlığı’nı, en yaşlı üye veya onun göstereceği üye yürütür. Forum, İşbirliği Kurulu’na, Kurul’un çalışma alanına giren tavsiyelerde bulunabilir.

Madde 6

Kurul, Galatasaray Lisesi mezunu, eski öğrencisi ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmayıp da, Galatasaray Topluluğu’na büyük hizmetleri dokunan veya dokunmuş olanlara Fahri Galatasaraylı unvanı verilmesine, İşbirliği’ne dahil bütün kuruluşların kendi tüzüklerine uygun olarak ve oybirliğiyle karar verebilir.

Madde 7

Kurul, “ Galatasaray” adının, bayrağının, üniformalarının ve diğer sembollerinin ortak unsurlarını yetkili kamu merciine, sadece İşbirliği’ne dahil kuruluşlar ve Galatasaray Lisesi tarafından kullanılabilmek üzere, kanuni usulüne uygun olarak tescil ettirmek amacıyla gerekli tedbirleri, İşbirliği’ne katılan bütün kuruluşların oybirliğiyle alır.

Madde 8

Kurul’un İstanbul’da bir Sekretaryası vardır. Sekretarya, aynı zamanda Forum’un da sekreterlik işlerini yerine getirir. Sekretarya’nın başında bir Genel Sekreter bulunur.
Genel Sekreter, Kurul tarafından, İşbirliği’ne katılan bütün kuruluşların oybirliğiyle seçilir. Genel Sekreter’in, 6.maddedeki tarife göre Galatasaray Topluluğu’na mensup ve yüksek öğrenim görmüş bir Türk vatandaşı olması şarttır.
Genel Sekreter, Kurul ile Forum’un toplantılarında hazır bulunur ve Kurul ile Forum’a tavsiyelerde bulunabilir.

Madde 9

Kurul ile Forum’un giderlerinin işbirliğine katılan kuruluşlarca nasıl karşılanacağı, Kurul tarafından, İşbirliği’ne katılan bütün kuruluşların oybirliğiyle kararlaştırılır.

Madde 10

Kurul’un, Forum’un ve Sekretarya’nın çalışmaları, Kurul tarafından, İşbirliği’ne katılan bütün kuruluşların oybirliğiyle kabul edilecek bir iç yönetmelikle düzenlenir.

Madde 11

İşbu Protokol, Kurul tarafından, İşbirliği’ne katılan bütün kuruluşların oybirliğiyle değiştirilebilir.

GEÇİCİ MADDE

Kurul, işbu protokol yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında mevcut olan Galatasaray Topluluğu’yla ilgili kuruluşları, İşbirliği’ne katılmaya davet etmek üzere gerekli tedbirleri alır.
Katılma gerçekleşinceye kadar, Kurul, söz konusu kuruluşların mensuplarıyla devamlı temas halinde bulunur.

İşbu Protokol, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylılar Derneği, Ankara Galatasaraylılar Birliği, Galatasaray Lisesi Geliştirme Vakfı, İzmir Galatasaraylılar Derneği, Bursa Galatasaraylılar Derneği, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı adına usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan ad, soyadı ve unvanlara aşağıda yazılı temsilciler ve Galatasaray Lisesi Müdürü tarafından 11 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda imzalanmakla, aynı gün yürürlüğe konulmuştur.

İşbu Protokol’ün imzalı nüshaları, on adet olarak düzenlenmiş olup, bu nüshalardan biri Genel Sekreter tarafından hıfzedilecek; diğerleri, imzacı kuruluşlara ve Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne tevdi edilecektir.

1.maddenin son fıkrası ve geçici madde uyarınca iler ki bir tarihte İşbirliği’ne dahil olacak kuruluşlar, usulüne göre tayin edilmiş temsilcileri işbu Protokol’ü imzaladıkları gün İşbirliği’ne katılmış sayılacaklardır.

Bu şekilde İşbirliği’ne katılan kuruluşlara, Genel Sekreter, işbu Protokol’ün kendi temsilcilerinin imzasını da hâvi bir tasdikli nüshasını tevdi  edecek ve İşbirliği’ne dahi kuruluşlara keyfiyetten yazıyla bilgi verecektir.

 

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Protokolüne EK

11 Ekim 1988 günü, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda imzalanarak yürürlüğe girmiş olan İşbirliği Protokolünün 1.maddesi ile geçici maddesine dayanılarak, Eskişehir’de kurulmuş bulunan Eskişehir Galatasaraylılar Derneği ile yurt dışındaki Galatasaray Lisesi eski öğrencileri tarafından oluşturulan Association Europeenne des Anciens de Galatasaray, Galatasaray Alumni Association ( ABD ), Galatasaray Stichting Nederland, Galatasaray U.K. , Les Anciens de Galatasaray en Belgique, Amicale de Galatasaray ( Fransa ) ve Almanya Galatasaraylılar Derneği’nin İşbirliği Protokolü’nü imzalamak suretiyle kurula katılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

12 Ekim 1991

GALATASARAY TOPLULUĞU İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE EK PROTOKOL 2

11 Ekim 1988 günü, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda imzalanarak yürürlüğe girmiş olan İşbirliği Protokolünün 1.maddesi ile geçici maddesi uyarınca imzalanan 12 Ekim 1991 tarihli Ek Protokole ilaveten, aşağıda unvanları yazılı ve bu tarihe kadar kurul toplantılarına ve faaliyetlerine İşbirliği Kurulu’nun olumlu görüşleri muvacehesinde, fiilen katılan tüm Galatasaraylı kuruluşların, bu kurulun üyesi olduklarını teyiden, işbu ek protokolün tanzimine ve tüm üye kuruluş temsilcilerince imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

5 Nisan 2003